Sie sind nicht angemeldet. (Login)
 

คำแนะนำสำหรับอาจารย์

แนวทางการปฏิบัติสำหรับอาจารย์ภายนอก หลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์)
เพื่อให้การเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา ดังนี้

  • ขั้นเตรียมความพร้อมห้องเรียน
    • กำหนดวันที่ประสงค์จะมาบันทึกสื่อการสอนก่อนวิชาที่จะทำการสอน (ควรมาบันทึกสื่อการสอนก่อนวิชาที่สอนเปิดอย่างน้อย 2 สัปดาห์) โดยกรอกแบบฟอร์มประวัติและความต้องการของครู/อาจารย์  พร้อมจัดส่งกลับมายัง รร.สบ.สบ.ทบ. ทราบ
    • สำรวจความถูกต้องของเนื้อหารายวิชา ในเว็บไซต์ http://e-learningsc.rta.mi.th/learning/ ตามบัญชี User และ Password ที่ได้รับจากทาง รร.สบ.สบทบ. พร้อม
  • ขั้นตอนการเรียนการสอน ให้อาจารย์ผู้สอนทำการ Login เข้าสู่ระบบในวันที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทั้งในส่วนกระดานสนทนา หรือทาง line 

ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกเตรียมการ โทร ๘๙๒๙๙ สำหรับปัญหาการเข้าใช้งานเว๊บไซต์อีเลิร์นนิง รร.สบ.สบ.ทบ. สามารถสอบถามได้ที่ ส.ต.ปภัสร์ เย็นเป็นสุข โทร. ๘๙๒๙๔

Zuletzt geändert: จันทร์, 6. พฤศจิกายน 2017, 09:16