Sie sind nicht angemeldet. (Login)
 

คำแนะนำสำหรับผู้เรียน

แบบฟอร์มสำหรับขอสอบและสอบซ่อมออนไลน์


ขั้นตอนในการยื่นแบบ ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านหรือขาดสอบให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

  1. ให้นักเรียนยื่นคำร้องขออนุญาติสดสอบออนไลน์ หรือ แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์ (กรณีสอบไม่ผ่าน) แล้วถ่ายรูป หรือสแกน มายัง line เจ้าหน้าที่ หรืออีเมล์ SB551031@hotmail.com หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งผลการอนุมัติและวันเวลาในการสอบไว้หน้าเวปไซต์อีเลิร์นนิง
  2. ให้นักเรียนยื่นแบบคำร้องในรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนไปแล้ว รายวิชาที่มีการเปิดสอนหลังวันพุธ ให้ยื่นแบบคำร้องก่อนวันพุธถัดไป
  3. การสอบ รร.สบ.สบ.ทบ. จะเปิดสอบซ่อม ทุกวันศุกร์ เวลา 1300-2355 หรือตามประกาศที่แจ้งไว้ในเวปไซต์
Zuletzt geändert: จันทร์, 27. พฤษภาคม 2019, 11:22