ประเภทของรายวิชา

หลักสูตรนายสิบชั้นต้น 

การปฐมนิเทศและการทดสอบ 
 การจัดส่วนราชการกองทัพบกบทคัดย่อ
 ระเบียบงานสารบรรณบทคัดย่อ
 ธุรการกำลังพลบทคัดย่อ
 ระเบียบแบบธรรมเนียมบทคัดย่อ

วิชาหลัก 

ระเบียบงานสารบรรณ 
 ชนิดและรูปแบบหนังสือ
 ภาษาเพื่อการสื่อสารบทคัดย่อ
 การรับ ส่ง เก็บ รักษา ยืม และทำลายหนังสือ

ธุรการกำลังพล 
 สิทธิและหน้าที่กำลังพล
 เบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์บทคัดย่อ

ระเบียบแบบธรรมเนียม 
 การสั่งการ(การสั่งการและประชาสัมพันธ์ คำนำนาม การใช้คำย่อ)
 การรายงาน (การเข้าสมาคม การรายงาน การลา)บทคัดย่อ
 การแต่งกาย (เครื่องแบบทหาร และ การเคารพ)บทคัดย่อ
 ประวัติราชการ
 พิธี

วิชารอง 

ยุทธวิธี 
 แผนที่
 การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
 การต่อต้านการก่อการร้าย

เหล่าทหาร 
 เหล่าทหารราบ
 เหล่าทหารม้า
 เหล่าทหารปืนใหญ่
 เหล่าทหารช่าง
 เหล่าทหารสื่อสาร
 เหล่าทหารสารบรรณ

ทหารทั่วไป 
 ครูทหาร
 ผู้นำหน่วย
 การจัดการฝึก
 การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ
 การรักษาความปลอดภัย

วิชาประกอบ 

การบริหาร 
 พิมพ์ดีด

ทั่วไป 
 ภาษาอังกฤษบทคัดย่อ
 กฏหมาย
 การศาสนาและศีลธรรม
 การปฏิบัติการข่าวสารของ ทบ. และกฏการใช้กำลังทางบกบทคัดย่อ

เบ็ดเตล็ด 

การบรรยายพิเศษ 
 ประวัติศาสตร์ทหาร
 เอดส์ศึกษาและยาเสพติดให้โทษ
ทั่วไป 
 เกมส์จับคู่ภาพ