VDO แนะนำการใช้งานของอาจารย์

  1. การเข้าสู่ระบบและห้องเรียน
  2. การให้คะแนนสรุปบทเรียน
  3. การดูผลคะแนนทั้งหมด
  4. การตอบคำถามในกระทู้นักเรียน

อาจารย์ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ครับ

แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมรายวิชา (อาจารย์ภายนอก)
ใบบันทึกคะแนน (อาจารย์ภายใน)
ใบบันทึกคะแนน (อาจารย์ภายนอก 40/60)
ตารางกำหนดการแบ่งคะแนน

แนวทางการปฏิบัติสำหรับอาจารย์สอนหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์)

เพื่อให้การเปิดหลักสูตรนายสิบชั้นต้นเหล่า สบ. (ออนไลน์) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณา ดังนี้

๑.  สำรวจความถูกต้องของเนื้อหารายวิชาให้มีความเหมาะสม และทันสมัย โดยทำการ Login เข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ http://e-learningsc.rta.mi.th/moodle/ ตามบัญชี User และ Password ที่ได้รับจากทาง รร.สบ.สบทบ. พร้อมกรอก แบบฟอร์มตรวจสอบความพร้อมแบบรายวิชา แจ้งกลับมายัง รร.สบ.สบ.ทบ. ทราบ หากหน่วยมีความประสงค์จะปรับปรุงรายวิชา หน่วยสามารถจัดส่งอาจารย์มาบันทึกสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม/แก้ไขได้ โดยแจ้งความประสงค์มายัง รร.สบ.สบ.ทบ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ สัปดาห์ก่อนการเปิดเรียนออนไลน์ในรายวิชาดังกล่าว พร้อมทั้งจัดเตรียม ประมวลรายวิชา/แผนการสอน, สื่อการสอน (PPT), เอกสารประกอบการเรียนการสอน และข้อสอบ บันทึกลงแผนซีดี ส่งให้กับ รร.สบ.สบ.ทบ. เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๒. ให้อาจารย์ผู้สอนทำการ Login สู่ระบบในวันที่มีการเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมทั้งปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ทาง รร.สบ.สบ.ทบ. ได้จัดทำคำแนะนำใช้งานเบื้องต้นสำหรับอาจารย์ไว้ที่หน้าเว๊บไซต์อีเลิร์นนิง  รร.สบ.สบ.ทบ. ในหัวข้อ คำแนะนำสำหรับผู้สอนเรียบร้อยแล้ว

๓. ให้อาจารย์ผู้สอนส่งผลการเรียนในรายวิชาดังกล่าว ให้ รร.สบ.สบ.ทบ. ภายใน ๓ วัน หลังจากเปิดเรียนออนไลน์และทำการทดสอบเรียบร้อยแล้วโดยกรอกคะแนนลงในใบบันทึกคะแนน สามารถดาวน์โหลดได้ที่หน้าเว๊บไซต์อีเลิร์นนิง รร.สบ.สบ.ทบ. หัวข้อแบบฟอร์มสำหรับอาจารย์ ส่งมายัง รร.สบ.สบ.ทบ. หรืออีเมล์ SB551031@hotmail.com

ทั้งนี้  หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกเตรียมการ  โทร ๘๙๒๙๙  สำหรับปัญหาการเข้าใช้งานเว๊บไซต์อีเลิร์นนิง รร.สบ.สบ.ทบ. สามารถสอบถามได้ที่ พ.ต.อรรถพันธ์  รอดเรืองศรี โทร. ๘๙๒๙๕

การส่งผลคะแนนในรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ

  1. ให้อาจารย์ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบคะแนน และทำการกรอกคะแนนให้ครบถ้วน โดยเกณ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 40/60 คะแนน
    • คะแนน 40 คะแนน การเข้าเรียนและปฏิสัมพันธ์(20 คะแนน),สรุปบทเรียน(20)
    • คะแนน 60 คะแนน แบบทดสอบออนไลน์(60 คะแนน)
  2. ให้ส่งคะแนนมายังอีเมล์ SB551031@hotmail.com ภายใน 3 วันหลังจากที่วิชานั้นๆ ได้ออนไลน์ให้นักเรียนได้ศึกษาและทำการทดสอบไปแล้ว หรือก่อนวันอังคารเพืื่่่อที่จะให้นักเรียนได้ยื่นคำร้องขอทดสอบออนไล์ ภายในวันพุธ
แก้ไขครั้งสุดท้าย: จันทร์, 11 มกราคม 2016, 09:59AM