แบบฟอร์มสำหรับขอสอบและสอบซ่อมออนไลน์

คำแนะนำในการยื่นแบบ เห็นด้วย

ในกรณีที่นักเรียนสอบไม่ผ่านหรือขาดสอบให้นักเรียนดำเนินการดังนี้

  • ให้นักเรียนยื่นคำร้องขออนุญาติสดสอบออนไลน์ หรือ แบบคำร้องขอสอบแก้ตัวออนไลน์ (กรณีสอบไม่ผ่าน) มายัง อีเมล์ SB551031@hotmail.com  หากได้รับอนุมัติแล้วจะแจ้งผลการอนุมัติและวันเวลาในการสอบไว้หน้าเวปไซต์อีเลิร์นนิง
  • หลักเกณฑ์ในการยื่นแบบคำร้อง ให้นักเรียนยื่นแบบคำร้องของวิชาที่เปิดการเรียนการสอนไปแล้ว รายวิชาที่มีการเปิดสอนหลังวันพุธ ให้ยื่นแบบคำร้องก่อนวันพุธถัดไป
  •  การสอบ รร.สบ.สบ.ทบ. จะเปิดสอบซ่อม ทุกวันศุกร์ เวลา 1300-2355 หรือตามประกาศที่แจ้งไว้ในเวปไซต์

armyแก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤหัสบดี, 5 มิถุนายน 2014, 10:18AM